Z jakimi sprawami można zwrócić się do urzędu gminy w Czernicy?

Urząd Gminy to miejsce, w którym można załatwić wiele spraw – mieszkalnych, komunikacyjnych i obywatelskich, architektoniczno-budowlanych, budowlanych, geodezyjnych, a także związanych z gospodarką odpadami komunalnymi i ochroną środowiska. Dotyczy to także Urzędu Gminy w Czernicy. Jakie sprawy można rozwiązać w owym miejscu?

Sprawy dotyczące lokali mieszkalnych

Urząd Gminy w Czernicy zajmuje się sprawami dotyczącymi lokali mieszkalnych. Urzędnicy przyznają dodatki mieszkaniowe lub energetyczne, a także świadczenia na fundusze alimentacyjne. Na wniosek mieszkańca gminy mogą wydać zgodę na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej (przygotowanej dla danego lokalu). Rozpatrują również wnioski dotyczące spraw repatriantów. Przyznają różne świadczenia rodzinne: dodatki, zasiłki, świadczenia pielęgnacyjne, zapomogi, prawa zasiłku dla opiekuna, prawa do świadczenia rodzicielskiego. To tutaj wydawana jest Karta Dużej Rodziny.

Sprawy obywatelskie i komunikacyjne

Urzędy Gminy zajmują się wydawaniem różnych dokumentów obywatelskich, np. dowodów osobistych, dowodów rejestracyjnych, prawa jazdy. To tu można dokonać rejestracji i wyrejestrowania pojazdu (nowego lub używanego), wymeldowania.

Mieszkańcy gminy, którzy prowadzą działalność gospodarczą, również powinni zwrócić się do Urzędu. Dotyczy to m.in. wydania zaświadczenia o ewidencji działalności gospodarczej, zezwolenia na sprzedaż alkoholu (jeżeli mieszkaniec prowadzi własny sklep), wnioski o wpis CEIDG.

Sprawy architektoniczno-budowlane

Jeśli dany mieszkaniec buduje dom lub dokonuje jego przebudowy, musi zwrócić się do Urzędu Gminy w sprawie decyzji o pozwoleniu na budowę. To tu wydawany jest tzw. dziennik budowy oraz wypis i wyrys na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W Urzędzie rozpatruje się wnioski o odstępstwa od warunków technicznych, a także wydaje decyzję o pozwoleniu na rozbiórkę danego budynku.

Geodeci również powinni zwrócić się do Urzędu Gminy w sprawie wniosku o ewidencję gruntów i budynków. To w tym miejscu decyduje się o nazwach miejscowej ulicy, placu, drogi. Urzędnicy ustalają wysokości i wypłatę odszkodowania za grunty wydzielone w wyniku podziału nieruchomości pod drogi publiczne.

Sprawy dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi

Ochrona środowiska to dziedzina, którą również rozpatruje się w Urzędzie Gminy. W owym miejscu należy przedłożyć opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Urzędnicy wydają pozwolenie na wprowadzanie pyłów lub gazów do powietrza, przyjmują informację o tym, na jakich budynkach znajduje się azbest.