Nowe limity przychodów z działalności nierejestrowanej w 2024 roku

W 2024 roku nastąpiły zmiany w limitach przychodów dla działalności nierejestrowanej, co ma istotne znaczenie dla osób prowadzących drobną działalność zarobkową. Działalność nierejestrowana, znana również jako nieewidencjonowana, nie wymaga rejestracji firmy i wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Nowe limity przychodów w 2024 roku

W pierwszej połowie 2024 roku, od stycznia do czerwca, limit przychodów dla działalności nierejestrowanej wynosi 3181,50 zł. Od lipca 2024 roku limit ten wzrasta do 3225 zł. Ważne jest, aby przychody nie przekroczyły w żadnym miesiącu 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, aby działalność mogła być nadal traktowana jako nierejestrowana.

Kryteria działalności nierejestrowanej

Działalność nierejestrowana jest możliwa, gdy miesięczne przychody nie przekraczają nowo ustalonych limitów i gdy w ciągu ostatnich 60 miesięcy (5 lat) nie prowadziło się działalności gospodarczej. Możliwe jest również prowadzenie działalności nierejestrowanej przy zawieszonej działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 60 miesięcy.

Obliczanie limitu przychodów

Do limitu przychodów wlicza się przychody należne, nawet jeśli nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane. Nie wlicza się wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Ewidencja sprzedaży służy do ustalania przychodu.

Konsekwencje przekroczenia limitu

Jeśli miesięczny limit przychodu zostanie przekroczony, działalność zostaje uznana za działalność gospodarczą. W takim przypadku istnieje obowiązek zarejestrowania działalności gospodarczej w CEIDG w ciągu 7 dni od przekroczenia limitu.

Korzyści z działalności nierejestrowanej

Działalność nierejestrowana oferuje szereg korzyści, takich jak brak konieczności rejestracji w CEIDG, brak obowiązku płacenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zwolnienie z płacenia podatku VAT oraz uproszczona księgowość.

Obowiązki w działalności nierejestrowanej

Osoby prowadzące działalność nierejestrowaną muszą prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży, rozliczać przychody w zeznaniu rocznym PIT-36 według skali podatkowej, przestrzegać praw konsumentów, wystawiać faktury lub rachunki na żądanie kupującego oraz przestrzegać praw konsumenta w zakresie reklamacji, zwrotów czy napraw.

Kto może prowadzić działalność nierejestrowaną

Działalność nierejestrowaną może prowadzić wyłącznie osoba fizyczna, bez szczególnych ograniczeń. Jednak pewne ograniczenia mogą dotyczyć osób niepełnoletnich, bezrobotnych, urzędników, rolników czy cudzoziemców.

Nowe limity przychodów dla działalności nierejestrowanej w 2024 roku stanowią ważną zmianę dla osób prowadzących drobną działalność zarobkową. Jest to atrakcyjna opcja dla tych, którzy chcą uniknąć formalności związanych z prowadzeniem pełnoprawnej działalności gospodarczej, oferując jednocześnie pewne korzyści i wymagając spełnienia określonych warunków.

Źródło: biznes.gov.pl