Jakie studnie stosuje się na terenach o dużym spadku?

Każde przyłącze kanalizacyjne powinno posiadać studzienkę rewizyjną, która umożliwia pomiar jakości i ilości przepływających ścieków, a w razie potrzeby również wietrzenie kanałów. Studzienka zastępuje więc zamknięty kanał otwartym korytem, zapewniającym dostęp z zewnątrz. Jak każdy element uzbrojenia sieci, studzienka musi zapewniać jej niezakłóconą pracę.

Projektowanie studzienek kanalizacyjnych

Podczas projektowania rodzaju i rozstawu studzienek rewizyjnych na sieci trzeba brać pod uwagę wiele złożonych czynników, w tym wysokość kanałów. Przyjmuje się, że przy kanałach nieprzełazowych wysokości poniżej 1 m i przełazowych do 1,4 m studzienki powinny być rozmieszczone co ok. 60-80 m. Przy wyższych kanałach dopuszczalne jest rozmieszczenie studzienek w większych odległościach od siebie, ale nieprzekraczających 120 m.

Na małych, płytko ułożonych kanałach można stosować studzienki niewłazowe o średnicach poniżej 600 mm; decydując się na wykorzystanie niewłazowych studzienek rewizyjnych, warto montować je naprzemiennie z przelotowymi studzienkami włazowymi. Na prostych odcinkach sieci często montuje się studzienki włazowe w dużych odległościach, ale między nimi również mniejsze studzienki bez włazów. Obecność studzienek jest obowiązkowa w miejscach zmian średnic kanału, zmian przepływu oraz na połączeniach, rozgałęzieniach i spadkach kanałów. Wykonanie studzienek w krytycznych miejscach sieci jest obecnie stosunkowo łatwe dzięki dostępności lekkich i trwałych, gotowych studni polietylenowych, np. producenta ZINPLAST.

Studnie kanalizacyjne do sieci w terenach górskich

Do pokonywania różnic wysokości, a więc przy zmianach zagłębień kanałów, zaleca się stosowanie studni lub komór kaskadowych. Te pierwsze doskonale radzą sobie w przypadku małej energii kinetycznej strumienia ścieków, w związku z czym używane są głównie na kanałach o małej średnicy. Studnie kaskadowe sprawdzają się przy spadkach wysokości do 0,6 m. W celu zmniejszenia ilości studni kaskadowych na długich odcinkach sieci niekiedy stosuje się również studnie rozprężne. W przypadku kanałów o średnicach powyżej 600 mm i różnicach poziomów od 0,6 do 4,0 m zaleca się stosowania komór kaskadowych ze specjalnie uformowaną kinetą spadową lub studni do wytrącania energii.

Potrzebujesz wsparcia w wyborze elementów do budowy sieci grawitacyjnej lub ciśnieniowej? Zależy ci na niezawodności sieci i ograniczeniu kosztów jej budowy? Skontaktuj się z doradcą producenta polietylenowych rur i studni kanalizacyjnych.