Gdzie powinny być zamontowane ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe?

Ekrany akustyczne mogą powstawać wyłącznie na obszarach, które w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zostały oznaczone jako tereny wymagające ochrony przed hałasem. Ekran przeciwolśnieniowy z kolei ma zmniejszać ryzyko kolizji spowodowane ograniczoną widocznością. A więc zabezpieczenia przydrogowe powstają w zgodzie ze ściśle określonymi wymogami i rozstrzygnięciami administracyjnymi.

Ochrona środowiska a montaż ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych

Przed wybudowaniem ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowcyh analizowany jest wpływ inwestycji na środowisko naturalne. Brane są pod uwagę aspekty związane z ochroną wód, gleby i powietrza. Zawsze sprawdza się, czy projektowane konstrukcje nie znajdują się na trasie migracji zwierząt i w razie potrzeby wytycza się przejścia. Kluczowe jest przygotowanie raportu środowiskowego, który jest niezbędny do wydania decyzji środowiskowej. Na końcu sporządzana jest koncepcja programowa oraz dokumentacja do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Dopiero na tej podstawie wykonawca może przystąpić do prac. Opracowywaniem koncepcji i montażem elementów zabezpieczających zajmuje się firma projektowo-wykonawcza OPTEM z Gdańska. Wskazane rozwiązania chroniące przed hałasem muszą być zatwierdzone przez właściwą terytorialnie Regionalną Dyrekcję Środowiska.

Ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe a decyzje administracyjne

Zabezpieczenia przed hałasem muszą powstawać w zgodzie z przepisami prawa i uzyskanymi decyzjami administracyjnymi oraz rozporządzeniami dotyczącymi dopuszczalnych poziomów hałasu, a także na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Co więcej, po upływie roku od posadowienia ekranów wykonuje się analizę porealizacyjną, która ma dostarczyć informacji na temat skuteczności zabezpieczeń. Biuro projektowe z Gdańska wykonuje zabezpieczenia przeciwhałasowe jedynie w przypadku stwierdzenia przekroczenia następujących norm hałasu:

  • 56 dB w nocy
  • 61 dB w dzień dla zabudowy jednorodzinnej
  • 65 dB dla zabudowy usługowo-mieszkalnej i wielorodzinnej

Ekrany akustyczne powstają wyłącznie w miejscach objętych ochroną przed hałasem, przy czym z obszarów wymagających zabezpieczeń wyłączone są tereny przemysłowe i usługowe. Wybudowanie ekranu poprzedza dokładna analiza wpływu na środowisko naturalne oraz pomiary hałasu za pomocą specjalistycznej aparatury w sposób sprecyzowany w przepisach. Przykładowo, wyniki pomiarów wykonane nieskalibrowanym urządzeniem lub w niewłaściwych warunkach atmosferycznych nie stanowią podstawy do wybudowania ekranu.